СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.019-0004 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПО-ДОБРО УТРЕ“

Толерантни-заедно-лога

Социално слаби ученици ще получават подкрепа за кандидатстване в университет. Таксите им за първата година от следването им ще се покрива в рамките на проекта.

Стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-3.019-0004 „Образование за по-добро утре“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура “Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование” . Проектът се изпълнява от Сдружение „Мулти Акт“, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ - гр. Русе, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ - гр. Русе, Професионална гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ - гр. Русе, Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ - гр. Разград, Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ - гр. Разград, Професионална гимназия по транспорт - гр. Русе Договора за безвъзмездна финансова помощ се подписа на 16.09.2022 г., а общата му стойност е в размер на 190 293.60 лв., като от тях 161 749.56 лв. са европейско финансиране, а 28 544.04 лв. национално финансиране. Проектът ще се изпълнява до 31.12.2023 г. Основната цел на проекта е да се подобри достъпа до висше образование и социалната интеграция на уязвимите групи от областите Русе, Разград и Силистра. За целта в рамките на проекта, ученици от уязвими групи ще бъдат подпомогнати да завършат успешно средното си образование, като получават допълнителна учебна подготовка за явяване на държавни зрелостни изпити и кандидатстване във висше учебно заведение. Изискване на проекта е учениците, които се включат в проекта да се във втори гимназиален етап на обучение в училищата-партньори по проекта и да са от социално слаби семейства, обект на социално подпомагане за последните 6 месеца към момента на включване. Лица и младежи от уязвими групи със завършено средно образование също могат да се включат в проекта. Те трябва да са без висше образование, да са от социално слаби семейства, обект на социално подпомагане за последните 6 месеца. Други участници в проекта могат да са образователни медиатори и помощник на учителя със завършено средно образование, без висше образование, вкл. такива от маргинализирани общности като ромите. Те ще могат да опреснят знанията си, като бъдат включени в кандидат-студентски курсове. Тези от тях, които бъдат приети в университет, по време на първата година от следването си ще получат подкрепа и от ментор, които ще ги подпомагат за да се адаптират в академичния живот във висшето училище. Също така семестриалните такси за първата година ще бъдат поети от бюджета на проекта.

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории