Вътрешни правила:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на цикъла на обществени поръчки в ПГХТБТ„МАРИЯ КЮРИ” гр. Разград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на ПГХТБТ „МАРИЯ КЮРИ” - гр. Разград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за защита на личните данни в ПГХТБТ „МАРИЯ КЮРИ” - гр.Разград

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за достъп до обществена информация в ПГХТБТ “МАРИЯ КЮРИ” – гр.Разград