Училищата са готови да започнат новата учебна година в условията на COVID-19

school_supplies

От Министерството на образованието и науката са изработили насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. Те са общи (задължителни) и препоръчителни, въз основа на които всяко училище да направи своя избор от действия за превенция и реакция.

Насоките включват:

  • Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията.
  • Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището.
  • Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние.
  • Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19.
  • Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия.
  • Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

 

В помощ на училищата е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители

ПУБЛИКАЦИИ

Архив

ПУБЛИКАЦИИ

Категории