ПОКАНА

за заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най – учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към гимназията, което ще се проведе на 21 октомври 2020 г. от 17.30 часа в Учителската стая на ПГХТБТ „Мария Кюри” при следния

 ДНЕВЕН РЕД

  1. Представяне на отчета за касово изпълнение на делегирания бюджет за периода януари – септември 2020г.
  2. Оргаизационни.

СТАНКА ДАМЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план на учебната 2019/2020 година зa учениците от ХIБ и ХIIБклас – задочна форма на обучение


Към заповедта

Изпити за определяне на годишна оценка no предмети от училищния учебен план през майска сесия на учебната 2019/2020 година зa учениците от  свободна форма на обучение


Към заповедта

/ Заповеди