ПОКАНА

за заседание на Обществения съвет

В изпълнение на чл.20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, най – учтиво Ви каня на заседание на Обществения съвет към гимназията, което ще се проведе на 21 октомври 2020 г. от 17.30 часа в Учителската стая на ПГХТБТ „Мария Кюри” при следния

 ДНЕВЕН РЕД

  1. Представяне на отчета за касово изпълнение на делегирания бюджет за периода януари – септември 2020г.
  2. Оргаизационни.

СТАНКА ДАМЯНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС

Със заповед на Директора на гимназията, е променен графикът за провеждане на часовете на 12 и 13 март 2020 г.